Europeiska unionens officiella tidning (förkortat EUT), är en officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen och den enda publikation som varje vardag offentliggörs på unionens samtliga officiella språk. Tidningen omfattar två serier, en för lagstiftning och en för meddelanden och upplysningar. I lagstiftningsserien publiceras bland annat förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Serien för meddelanden och upplysningar omfattar istället bland annat domar och protokoll från EU-parlamentets sammanträdanden.

Alla lagstiftningsakter måste offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning innan de kan träda i kraft. Genom publiceringen i tidningen anses alla medborgare i unionen och andra juridisk personer ha fått vetskap om den. Det är även från tidpunkten för offentliggörandet som fysiska och juridiska personer kan opponera sig mot lagstiftningsakten genom att väcka talan om ogiltigförklarande av lagstiftningen vid EU-domstolen.

Publiceringen av en lagstiftningsakt är det sista steget i lagstiftningsförfarandet och har då föregåtts av omfattande förhandlingar. I det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreslår EU-kommissionen (som består av en unionsmedborgare från varje medlemsland) nya lagstiftningsakter medan EU-parlamenten (består av 751 ledamöter som väljs direkt i allmänna val) och EU-rådet (består av medlemsländernas stats- och regeringschefer) därefter lagstiftar gemensamt. Både EU-parlamentet och EU-rådet måste alltså vara överens om ett lagförslag och båda institutionerna äger rätt att ändra förslaget efter att det inkommit från kommissionen. Efter att EU-kommissionen lagt ett förslag inleder EU-parlamenten lagstiftningsbehandlingen och skickar därefter sin ståndpunkt till EU-rådet. Om EU-rådet accepterar EU-parlamentets ståndpunkt antas lagen, annars måste EU-rådet redogöra för sin ståndpunkt och översända densamma till EU-parlamentet och en andra lagstiftningsvända påbörjas.

  • Dec 2015 – Politisk överenskommelse om förordningen
  • April 2016 – Formellt beslut om GDPR
  • Maj 2016 – Ikraftträdande GDPR
  • 15 maj 2018 – GDPR ska tillämpas