Vad säger lagen om GDPR i skolan?

behöver skolor ett datakyddsombud?

General Data Protection Regulation (GDPR) är en europeisk lagstiftning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den personliga integriteten inom EU. Inom alla områden där personuppgifter hanteras, inklusive skolvärlden, måste GDPR efterlevas.

Låt oss dyka djupare in i vad GDPR innebär i skolan och rollen dataskyddsombudet har att spela.

GDPR i skolan

För skolor innebär GDPR att personuppgifter om elever, föräldrar, anställda och andra berörda parter hanteras på ett sätt som respekterar deras rätt till privatliv. Detta gäller alla typer av information som kan identifiera en person, inklusive namn, fotografier, e-postadresser och även IP-adresser.

Några centrala aspekter av GDPR i skolan inkluderar:

  1. Informerat samtycke: Skolan måste informera de berörda parterna om att deras personuppgifter samlas in och vad de ska användas till. Dessutom, i vissa fall, måste skolan inhämta samtycke innan personuppgifter behandlas.
  2. Rätten att bli glömd: Detta innebär att individer har rätten att begära att deras personuppgifter raderas.
  3. Dataminimering: Skolan bör endast samla in och bearbeta de personuppgifter som faktiskt behövs för att uppfylla dess syften.
  4. Säkerhet: Skolan måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig eller olämplig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Dataskyddsombudets roll

Under GDPR är vissa organisationer, inklusive de flesta skolor, skyldiga att utse en dataskyddsombud (DPO). DPO:ns roll är att övervaka skolans efterlevnad av GDPR och vara ett kontaktpunkt för individer som har frågor eller bekymmer om hur deras data används.

Vissa av de specifika uppgifter som en DPO kan behöva utföra inkluderar:

  1. Informera och råda: DPO:ns bör ge råd till skolan om deras skyldigheter enligt GDPR och andra dataskyddslagar.
  2. Övervaka efterlevnaden: Detta kan innebära att granska och uppdatera skolans dataskyddspolicys, genomföra interna revisioner och säkerställa att personalen har tillräcklig utbildning i dataskydd.
  3. Hantera förfrågningar: En DPO bör vara det första kontaktpunkten för individer som vill utöva sina rättigheter enligt GDPR. Detta kan inkludera förfrågningar om tillgång till data, radering av data eller invändningar mot databehandling.
  4. Riskbedömning: DPO:n bör utföra eller övervaka genomförandet av Data Protection Impact Assessments (DPIAs) när skolan planerar att införa ny teknik eller nya metoder för databehandling som kan innebära en hög risk för individers rättigheter och friheter.
  5. Incidenthantering: Om det inträffar ett dataintrång eller en annan incident relaterad till personuppgifter, är det DPO:ns ansvar att hantera incidenten. Detta kan inkludera att rapportera incidenten till den nationella dataskyddsmyndigheten och att informera de drabbade individerna.
  6. Dialog med tillsynsmyndigheter: DPO:n fungerar som kontaktpunkt mellan skolan och tillsynsmyndigheterna, som i Sverige är Datainspektionen.

Sammanfattningsvis spelar GDPR en viktig roll i hur skolor hanterar personuppgifter. Det krävs både från skolledningen och anställda att de har förståelse för regelverket. Det är DPO:ns roll att säkerställa att skolan uppfyller sina skyldigheter, skyddar elevernas och anställdas rättigheter och att agera som en länk mellan skolan, individer och tillsynsmyndigheter. Skolledningen bör se till att DPO:n får tillräckligt med resurser och utbildning för att effektivt utföra sina uppgifter. Genom att göra detta kan skolor inte bara efterleva lagstiftningen utan också skapa en miljö där dataskydd och integritet prioriteras.